Royal Tours World | AURORA HUNTER IN RUSSIA (SM)

ทัวร์รัสเซีย

AURORA HUNTER IN RUSSIA (SM) | 7 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
52,888.-
227  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน 2561 - มีน 2562  

โปรแกรม : 7 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Air Astana

- ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ
- สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ
- ชมสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
- ชมการตกแต่งภายในถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก
- ชม วิหารเซนต์บาซิล + ชม จตุรัสแดง
- ชม พระราชวังเครมลิน + ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
9 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561 54,888.-
17 พ.ย. - 23 พ.ย. 2561 54,888.-
30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2561 55,888.-
7 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561 56,888.-
10 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 55,888.-
21 ม.ค. - 27 ม.ค. 2562 52,888.-
28 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562 52,888.-
4 ก.พ. - 10 ก.พ. 2562 53,888.-
11 ก.พ. - 17 ก.พ. 2562 53,888.-
18 ก.พ. - 24 ก.พ. 2562 52,888.-
4 มี.ค. - 10 มี.ค. 2562 53,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll