Royal Tours World | รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน (SM)

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน (SM) | 6 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
33,888.-
268  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Qatar Airways

- ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส สุดคุ้ม
- ชม สถานีรถไฟใต้ดินวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังเครมลิน+ชม จตุรัสแดง
- ถ่ายรูปกับ สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล
- ชม โบสถ์อัสสัมชัญ+ชม สแปร์โร่ฮิลล์
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์+ห้างสรรพสินค้ากุม
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ , ถนนอารบัต

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
4 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 33,888.-
11 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 34,888.-
18 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 35,888.-
11 พ.ย. - 16 พ.ย. 2561 33,888.-
14 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 34,888.-
23 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561 37,888.-
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2561 38,888.-
5 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 39,888.-
13 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 42,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll