Royal Tours World | Russia ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ (IT)

ทัวร์รัสเซีย

Russia ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ (IT) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
38,998.-
343  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : สิงหาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เมืองยอดฮิต
- ล่องเรือชม ความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva
- ชม พระราชวังเครมลิน+ชมจัตุรัสแดง
- วิหารเซนต์บาซิล+ห้างสรรพสินค้ากุม
- ชมการแสดงละครสัตว์+สู่เนินเขาสแปร์โรว์
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
- ชมมวิหารเซนต์ซาเวียร์มหาวิหารโดมทอง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 38,988.-
5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 39,998.-
12 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 39,998.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 39,998.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 39,998.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 39,998.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll