Royal Tours World | RUSSIA COLORFUL AUTUMN (SM)

ทัวร์รัสเซีย

RUSSIA COLORFUL AUTUMN (SM) | 6 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
29,888.-
267  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Mahan Air

- ทัวร์รัสเซีย ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน
- ชม โบสถ์อัสสัมชัญสถาปัตยกรรมยอดโดม 9 ยอด
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์บาซิลโดมหัวหอม 9 โดม
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์+ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดอิสมายลอฟกี้
- ชม การตกแต่งภายใน สถานีรถไฟใต้ดิน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 30,888.-
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561 30,888.-
1 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561 29,888.-
10 ส.ค. - 15 ส.ค. 2561 32,888.-
23 ส.ค. - 28 ส.ค. 2561 31,888.-
6 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 30,888.-
12 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 29,888.-
19 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 30,888.-
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561 30,888.-
1 ต.ค. - 6 ต.ค. 2561 29,888.-
5 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 31,888.-
11 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 30,888.-
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 31,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll