Royal Tours World | รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (GH) **พิเศษ !! ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า
**พิเศษ !! ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้

"> **พิเศษ !! ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า
**พิเศษ !! ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้

" />

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (GH) | 7 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
63,900.-
217  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 7 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิลหรือโดมหัวหอม
- ชมพระราชวังเครมลินที่ประทับของพระเจ้าซาร์
- ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจแหล่งรวมงานศิลปะ
- พระราชวังเปโตรวาเรสโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
**พิเศษ !! ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า
**พิเศษ !! ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ก.ย. - 7 ก.ย. 2561 63,900.-
8 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 63,900.-
12 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 63,900.-
15 ก.ย. - 21 ก.ย. 2561 63,900.-
22 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561 63,900.-
29 ก.ย. - 5 ต.ค. 2561 63,900.-
6 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561 69,900.-
10 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 69,900.-
17 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 69,900.-
20 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 69,900.-
24 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 69,900.-
27 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 69,900.-
31 ต.ค. - 6 พ.ย. 2561 69,900.-
3 พ.ย. - 9 พ.ย. 2561 63,900.-
14 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 63,900.-
17 พ.ย. - 23 พ.ย. 2561 63,900.-
24 พ.ย. - 30 พ.ย. 2561 63,900.-
28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561 63,900.-
8 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 63,900.-
12 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 63,900.-
15 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 63,900.-
19 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 63,900.-
22 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2561 63,900.-
24 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 63,900.-
26 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 77,900.-
29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2562 77,900.-
31 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561 77,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll