Royal Tours World | รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส (GH) **พิเศษ !! ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้
**พิเศษ !! ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva

"> **พิเศษ !! ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้
**พิเศษ !! ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva

" />

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส (GH) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
41,900.-
221  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : สิงหาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส สองเมืองสุดคุ้ม
- ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิลหรือโดมหัวหอม
- ชมพระราชวังเครมลินที่ประทับของพระเจ้าซาร์
- ชมความงดงาม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
- ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองซาร์กอร์ส
**พิเศษ !! ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้
**พิเศษ !! ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 41,900.-
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 41,900.-
5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 41,900.-
19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 41,900.-
26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 41,900.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 41,900.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 41,900.-
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 41,900.-
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 41,900.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 41,900.-
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 41,900.-
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 41,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll