Royal Tours World | RUSSIA Good Deal (ZE)

ทัวร์รัสเซีย

RUSSIA Good Deal (ZE) | 6 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
29,888.-
262  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : ETihad Airways

- ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส สบายกระเป๋า
- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์+จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์
- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์+โบสถ์อัสสัมชัญ
- โบสถ์ทรินิตี้+พระราชวังเครมลิน
- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์+จัตุรัสแดง
- มหาวิหารเซนต์บาซิล+ห้างสรรพสินค้ากุม

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 ก.ย. - 13 ก.ย. 2561 29,888.-
17 ก.ย. - 22 ก.ย. 2561 29,888.-
3 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 30,888.-
16 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 30,888.-
23 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 32,888.-
6 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 30,888.-
27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 30,888.-
9 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 35,888.-
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 44,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll