Royal Tours World | ABSOLUTE RUSSIA (ZE)

ทัวร์รัสเซีย

ABSOLUTE RUSSIA (ZE) | 8 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
48,888.-
304  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 8 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : ETihad Airways

- ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
- ชมความงามของสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารโดมทอง
- ชม การแสดงละครสัตวแสนรู้ที่ท่านไม่ควรพลาด
- ชม พระราชวังแคทเธอรีน ห้องอำพันชมงานศิลป์
- ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด+มหาวิหารเซนต์ไอแซค
- ชมจัตุรัสแดง+วิหารเซนต์บาซิล+ห้างสรรพสินค้ากุม

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561 48,888.-
12 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561 51,888.-
16 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 48,888.-
23 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 48,888.-
9 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 49,888.-
13 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 50,888.-
17 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 51,888.-
20 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 51,888.-
3 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 49,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll