Royal Tours World | รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] (CS) **พิเศษ !! ชมการแสดงละครสัตว์
**พิเศษ !! ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส
**นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

"> **พิเศษ !! ชมการแสดงละครสัตว์
**พิเศษ !! ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส
**นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

" />

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] (CS) | 8 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
55,900.-
298  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 8 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Emirates

- ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
- ชมเมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล
- ชมพระราชวังเครมลิน+เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่เก็บงานศิลปะล้ำค่า
- พระราชวังเปโตรวาเรส โดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
**พิเศษ !! ชมการแสดงละครสัตว์
**พิเศษ !! ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส
**นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
24 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 55,900.-
26 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561 55,900.-
7 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561 55,900.-
9 ส.ค. - 16 ส.ค. 2561 55,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll