Royal Tours World | ANGELA RUSSIA (ZE)

ทัวร์รัสเซีย

ANGELA RUSSIA (ZE) | 7 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
36,888.-
287  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : สิงหาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 7 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : SINGAPORE AIRLINES

- ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม
- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์+พระราชวังเครมลิน
- ชมความงาม สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
- ชมจัตุรัสแดง+มหาวิหารเซนต์บาซิล
- จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์+โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561 36,888.-
12 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 36,888.-
24 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 37,888.-
14 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 36,888.-
5 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561 38,888.-
27 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 43,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll