Royal Tours World | RUSSIA SHOCK PRICE !!! (ZE)

ทัวร์รัสเซีย

RUSSIA SHOCK PRICE !!! (ZE) | 6 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
35,888.-
296  ครั้ง 27-06-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Qatar Airways

- ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส ราคาสบายกระเป๋า
- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์+พระราชวังเครมลิน
- ชมความงามของโบสถ์อัสสัมชัญ+โบสถ์ทรินิตี้
- ชมความยิ่งใหญ่จัตุรัสแดง+มหาวิหารเซนต์บาซิล
- จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์+อนุสรณ์สถานเลนิน
- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์+ถนนอารบัต

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ค. - 9 ก.ค. 2561 36,888.-
9 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561 36,888.-
23 ส.ค. - 28 ส.ค. 2561 36,888.-
4 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 35,888.-
13 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 35,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll