Royal Tours World | SUPER SAVE RUSSIA (CS) **ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด
**รถไฟตู้นอนระดับจากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์

"> **ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด
**รถไฟตู้นอนระดับจากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์

" />

ทัวร์รัสเซีย

SUPER SAVE RUSSIA (CS) | 7 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
59,900.-
231  ครั้ง 27-06-2018

เดินทางช่วง : สิงหาคม - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 7 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล หรือ โดมหัวหอม
- เข้าชมพระราชวังเครมลินที่ประทับของพระเจ้าซาร์
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่เก็บงานศิลปะล้ำค่า
- เยือนพระราชวังเปโตรวาเรสโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
**ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด
**รถไฟตู้นอนระดับจากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 ส.ค. - 31 ส.ค. 2561 59,900.-
1 ก.ย. - 7 ก.ย. 2561 59,900.-
8 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 59,900.-
12 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 59,900.-
15 ก.ย. - 21 ก.ย. 2561 59,900.-
22 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561 59,900.-
29 ก.ย. - 5 ต.ค. 2561 59,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll