Royal Tours World | THE BEST OF KUNMING (ZE) ***อาหารมื้อ พิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอนและสุกี้เห็ดไก่

"> ***อาหารมื้อ พิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอนและสุกี้เห็ดไก่

" />

ทัวร์

THE BEST OF KUNMING (ZE) | 6 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
24,777.-
230  ครั้ง 28-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- เที่ยวจีน ชมเจดีย์สามองค์ วัดฉงเซิ่นแห่งเมืองต้าหลี่
- มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ‘‘ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย’’
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
- นั่งกระเช้าสัมผัสอากาศหนาว ‘‘ภูเขาหิมะมังกรหยก’’
- เดินเล่น3 เมืองเก่า จงเตี้ยน/ต้าลี่/เก่าลี่เจียง
- ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ผลงานของ จางอี้โหมว
***อาหารมื้อ พิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอนและสุกี้เห็ดไก่

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 27,777.-
10 ส.ค. - 15 ส.ค. 2561 27,777.-
19 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 24,777.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll