Royal Tours World | KOREA ALOHA SUMMER (HN) **พิเศษ!!! พบกับ RunningManThemePark

"> **พิเศษ!!! พบกับ RunningManThemePark

" />

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA ALOHA SUMMER (HN) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,900.-
221  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Jin Air

- ทัวร์เกาหลี สุดมันส์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ชม หอสังเกตการณ์โอดูซาน+ไร่องุ่นซันมอรู
- สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk
- ชม จุดชมวิวภูเขากูบองซาน+ชมป้อมฮวาซอง
- พระราชวังชางด๊อกกุง+หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
- ชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017
**พิเศษ!!! พบกับ RunningManThemePark

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
21 ส.ค. - 25 ส.ค. 2561 14,900.-
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 15,900.-
23 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 15,900.-
26 ส.ค. - 30 ส.ค. 2561 13,900.-
27 ส.ค. - 31 ส.ค. 2561 13,900.-
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2561 14,900.-
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 15,900.-
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561 15,900.-
4 ก.ย. - 8 ก.ย. 2561 15,900.-
6 ก.ย. - 10 ก.ค. 2561 15,900.-
8 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 15,900.-
10 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 14,900.-
12 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 15,900.-
14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 15,900.-
16 ก.ย. - 20 ก.ย. 2561 14,900.-
20 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 15,900.-
22 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 15,900.-
26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 15,900.-
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561 15,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

 

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll