Royal Tours World | KOREA HELLO SUMMER (ZE)

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA HELLO SUMMER (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,900.-
254  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์เกาหลี สนุกสนานไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ชม หมู่บ้านบุกชอนฮันอกบ้านเรือนในสมัยโบราณ
- โซลทาวเวอร์ชมวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย
- ชม พระราชวังชางด็อกกุงพร้อมใส่ชุดฮันบก
- เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
11 ส.ค. - 15 ส.ค. 2561 15,900.-
15 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561 15,900.-
16 ส.ค. - 20 ส.ค. 2561 14,900.-
17 ส.ค. - 21 ส.ค. 2561 15,900.-
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 15,900.-
23 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 14,900.-
24 ส.ค. - 28 ส.ค. 2561 15,900.-
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 15,900.-
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561 14,900.-
2 ก.ย. - 6 ก.ย. 2561 14,900.-
3 ก.ย. - 7 ก.ย. 2561 14,900.-
7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 15,900.-
9 ก.ย. - 13 ก.ย. 2561 14,900.-
10 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 14,900.-
12 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 15,900.-
13 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 15,900.-
14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 15,900.-
15 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 14,900.-
16 ก.ย. - 20 ก.ย. 2561 14,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll