Royal Tours World | KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN (TR)

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN (TR) | 4 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
14,300.-
236  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - พฤษจิกายน 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Eastar Jet

- ทัวร์เกาหลี นั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ
- ชม พระราชวังถ็อกซูกุงพระราชวังแห่งความอายุยืน
- คลองชองเกชอน คลองโบราณในสมัยโชซอน
- ชม "จตุรัสควางฮวามุน"ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง
- รูปปั้นพระเจ้าเซจงมหาราช ผู้ประดิษฐ์อักษรเกาหลี
- โซลโล 7017 ทางเดินลอยฟ้าบรเิวณกลางกรุงโซล
- LOTTE SEOUL SKY+สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์
- ชม หอคอยกรุงโซล N Tower ถ่ายรูป+คล้องกุญแจ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ก.ย. - 4 ก.ย. 2561 14,600.-
2 ก.ย. - 5 ก.ย. 2561 14,300.-
3 ก.ย. - 6 ก.ย. 2561 14,300.-
4 ก.ย. - 7 ก.ย. 2561 14,300.-
5 ก.ย. - 8 ก.ย. 2561 14,600.-
6 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 14,900.-
7 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 14,900.-
8 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 14,600.-
9 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 14,300.-
10 ก.ย. - 13 ก.ย. 2561 14,300.-
11 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 14,300.-
12 ก.ย. - 15 ก.ย. 2561 14,600.-
13 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 14,900.-
14 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 14,900.-
15 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 14,600.-
16 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 14,300.-
17 ก.ย. - 20 ก.ย. 2561 14,300.-
18 ก.ย. - 21 ก.ย. 2561 14,300.-
19 ก.ย. - 22 ก.ย. 2561 14,600.-
20 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 14,900.-
21 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 14,900.-
22 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 14,600.-
23 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 14,300.-
24 ก.ย. - 27 ก.ย. 2561 14,300.-
25 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561 14,300.-
26 ก.ย. - 29 ก.ย. 2561 14,600.-
27 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 14,900.-
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 14,900.-
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561 14,600.-
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 14,300.-
1 ต.ค. - 4 ต.ค. 2561 15,300.-
2 ต.ค. - 5 ต.ค. 2561 15,300.-
3 ต.ค. - 6 ต.ค. 2561 15,600.-
4 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 15,900.-
5 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 15,900.-
7 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 15,300.-
8 ต.ค. - 11 ต.ค. 2561 15,300.-
9 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561 15,300.-
1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2561 15,900.-
2 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 15,900.-
3 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 15,600.-
4 พ.ย. - 7 พ.ย. 2561 15,300.-
5 พ.ย. - 8 พ.ย. 2561 15,300.-
6 พ.ย. - 9 พ.ย. 2561 15,300.-
7 พ.ย. - 10 พ.ย. 2561 15,600.-
8 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 15,900.-
9 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 15,900.-
10 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 15,600.-
11 พ.ย. - 14 พ.ย. 2561 15,300.-
12 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561 15,300.-
13 พ.ย. - 16 พ.ย. 2561 15,300.-
14 พ.ย. - 17 พ.ย. 2561 15,600.-
15 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 15,900.-
16 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 15,900.-
17 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 15,600.-
18 พ.ย. - 21 พ.ย. 2561 15,300.-
19 พ.ย. - 22 พ.ย. 2561 15,300.-
20 พ.ย. - 23 พ.ย. 2561 15,300.-
21 พ.ย. - 24 พ.ย. 2561 15,600.-
22 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 15,900.-
23 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 15,900.-
24 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 15,600.-
25 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561 15,300.-
26 พ.ย. - 29 พ.ย. 2561 15,300.-
27 พ.ย. - 30 พ.ย. 2561 15,300.-
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 15,600.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll