Royal Tours World | JEJU SPECIAL WINTER (TR)

ทัวร์เกาหลีใต้

JEJU SPECIAL WINTER (TR) | 4 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
12,100.-
283  ครั้ง 03-07-2018

เดินทางช่วง : ธ.ค. 2561 - ก.พ. 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Eastar Jet

- ทัวร์เกาหลี เกาะเชจูซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซานชมธรรมชาติที่สวยงาม
- ไร่ชาโอซุลลอคไร่ชาเขียวคุณภาพสูง ส่งออกทั่วโลก
- สวนส้มไร้เมล็ดส้มที่มีรูปร่างแปลกตาที่มีชื่อว่า ฮัล ลาบง
- ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ+ดาวทาวน์เมืองเชจู
- ชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง+ยงดูอัมร็อค
- ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ"+Woljeongri Beach

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ธ.ค. - 4 ธ.ค. 2561 12,400.-
2 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 12,100.-
3 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2561 12,100.-
4 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2561 12,100.-
5 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2561 12,400.-
8 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561 14,700.-
9 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561 12,400.-
10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561 12,100.-
11 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 12,100.-
12 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2561 12,400.-
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 12,700.-
14 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 12,700.-
15 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 12,400.-
16 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 12,100.-
17 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561 12,100.-
18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 12,100.-
19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2561 13,400.-
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 13,700.-
21 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 13,700.-
22 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 14,100.-
23 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 14,100.-
24 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2561 14,100.-
25 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2561 14,700.-
1 ม.ค. - 4 ม.ค. 2562 13,400.-
2 ม.ค. - 5 ม.ค. 2562 13,400.-
3 ม.ค. - 6 ม.ค. 2562 13,400.-
4 ม.ค. - 7 ม.ค. 2562 12,700.-
5 ม.ค. - 8 ม.ค. 2562 12,400.-
6 ม.ค. - 9 ม.ค. 2562 12,100.-
7 ม.ค. - 10 ม.ค. 2562 12,100.-
8 ม.ค. - 11 ม.ค. 2562 12,100.-
9 ม.ค. - 12 ม.ค. 2562 12,400.-
10 ม.ค. - 13 ม.ค. 2562 12,700.-
11 ม.ค. - 14 ม.ค. 2562 12,700.-
12 ม.ค. - 15 ม.ค. 2562 12,400.-
13 ม.ค. - 16 ม.ค. 2562 12,100.-
14 ม.ค. - 17 ม.ค. 2562 12,100.-
15 ม.ค. - 18 ม.ค. 2562 12,100.-
16 ม.ค. - 19 ม.ค. 2561 12,400.-
17 ม.ค. - 20 ม.ค. 2562 12,700.-
18 ม.ค. - 21 ม.ค. 2562 12,700.-
19 ม.ค. - 22 ม.ค. 2562 12,400.-
20 ม.ค. - 23 ม.ค. 2562 12,100.-
21 ม.ค. - 24 ม.ค. 2562 12,100.-
22 ม.ค. - 25 ม.ค. 2562 12,100.-
23 ม.ค. - 26 ม.ค. 2562 12,400.-
24 ม.ค. - 27 ม.ค. 2562 12,700.-
25 ม.ค. - 28 ม.ค. 2562 12,700.-
26 ม.ค. - 29 ม.ค. 2562 12,400.-
27 ม.ค. - 30 ม.ค. 2562 12,100.-
28 ม.ค. - 31 ม.ค. 2562 12,100.-
29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 12,100.-
30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 12,400.-
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562 12,700.-
1 ก.พ. - 4 ก.พ. 2562 13,700.-
2 ก.พ. - 5 ก.พ. 2562 13,700.-
3 ก.พ. - 7 ก.พ. 2562 12,700.-
4 ก.พ. - 7 ก.พ. 2562 12,400.-
5 ก.พ. - 8 ก.พ. 2562 12,400.-
6 ก.พ. - 9 ก.พ. 2562 12,400.-
7 ก.พ. - 10 ก.พ. 2562 12,700.-
8 ก.พ. - 11 ก.พ. 2562 12,700.-
9 ก.พ. - 12 ก.ย. 2562 12,400.-
13 ก.พ. - 16 ก.พ. 2562 12,400.-
14 ก.พ. - 17 ก.พ. 2562 12,700.-
15 ก.พ. - 18 ก.พ. 2562 14,700.-
16 ก.พ. - 19 ก.พ. 2562 14,700.-
17 ก.พ. - 20 ก.พ. 2562 12,700.-
18 ก.พ. - 21 ก.พ. 2562 12,400.-
20 ก.พ. - 23 ก.พ. 2562 12,400.-
21 ก.พ. - 24 ก.พ. 2562 12,700.-
22 ก.พ. - 25 ก.พ. 2562 12,700.-
23 ก.พ. - 26 ก.พ. 2562 12,400.-
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562 12,400.-
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 12,700.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll