Royal Tours World | KOREA GRAND SOUL (WE)

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA GRAND SOUL (WE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
21,900.-
243  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : asiana airlines

- ทัวร์เกาหลี ชมเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE
- พร้อมสักการะขอพรเสริมสิริมงคล ณ วัดโชเกซา
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
- ช้อปปิ้งอย่างจุใจเมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก
- ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE
- ชมโชว์สุดอลังการ FANTA STICK SHOW

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
18 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 22,900.-
18 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 22,900.-
1 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561 22,900.-
8 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 22,900.-
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 22,900.-
5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 22,900.-
19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 22,900.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 23,900.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 23,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll