Royal Tours World | KOREA SUMMER หนีร้อน...ไปหารัก (CU)

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA SUMMER หนีร้อน...ไปหารัก (CU) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,900.-
212  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Jin Air

- ทัวร์เกาหลี ชมความงดงามของหมู่บ้านเทพนิยาย
- One Mount Snow Park สวนสนุกใกล้กรุงโซล
- ชม ลอตเต้อควาเรียมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
- ชม ลอตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์ หอชมวิว Skywalk
- สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง
- ช้อปปิ้ง ชมแสง สี LED ROSE GARDEN ณ ทงแดมุน
- ชม พระราชวังเคียงบ็อค+คลองชองเกชอน
- ชมวิวกรุงโซล+คล้องกุญแจคู่รัก ณ โซลทาวเวอร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
2 ก.ย. - 6 ก.ย. 2561 15,900.-
5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 16,900.-
8 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 15,900.-
11 ก.ย. - 15 ก.ย. 2561 15,900.-
14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 16,900.-
17 ก.ย. - 21 ก.ย. 2561 15,900.-
20 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 16,900.-
23 ก.ย. - 27 ก.ย. 2561 15,900.-
26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 16,900.-
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 16,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll