Royal Tours World | KOREA SEOUL HOT (SM)

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA SEOUL HOT (SM) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,900.-
225  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Jin Air

- ทัวร์เกาหลี เต็มอิ่มจุใจไปกับ เอเวอร์แลนด์
- ชม พระราชวังเคียงบกกุง สมัยโชซอน
- ชม คลองชองเกชอน คลองที่เก่าแก่
- ชมบรรยากาศรอบๆ ป้อมฮวาซอง
- ชมวิว คล้องกุญแจ หอคอยกรุงโซล
- วัดวาวูจองซา เป็นวัดเก่าแก่กลางภูเขา
- ช้อปปิ้งจุใจ เมียงดง, ฮงแด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ก.ย. - 5 ก.ย. 2561 15,900.-
4 ก.ย. - 8 ก.ย. 2561 15,900.-
7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 15,900.-
10 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 15,900.-
13 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 15,900.-
16 ก.ย. - 20 ก.ย. 2561 15,900.-
19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 15,900.-
22 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 15,900.-
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561 15,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll