Royal Tours World | KOREA AUTUMN BREEZE (ZE)

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA AUTUMN BREEZE (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
15,999.-
217  ครั้ง 03-07-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์เกาหลี check in กับที่เที่ยวใหม่ !!
- เมืองพาจู ชมสะพานแขวนมาจังโฮซู
- สนุกสนานกับเครื่องเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ชมวิวเมืองโซล+คล้องกุญแจคู่รักโซลทาวเวอร์
- ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติบุคฮันซาน
- พระราชวังชางด็อกกุง ชมใบไม้เปลี่ยนสี

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 15,999.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 18,999.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 18,999.-
13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 17,999.-
14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 17,999.-
17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 17,999.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 17,999.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 18,999.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 18,999.-
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 17,999.-
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 17,999.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 17,999.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 17,999.-
27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 17,999.-
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561 17,999.-
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561 17,999.-
1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 17,999.-
2 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 17,999.-
4 พ.ย. - 8 พ.ย. 2561 15,999.-
5 พ.ย. - 9 พ.ย. 2561 15,999.-
6 พ.ย. - 10 พ.ย. 2561 15,999.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 15,999.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 16,999.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 16,999.-
10 พ.ย. - 14 พ.ย. 2561 16,999.-
11 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561 15,999.-
12 พ.ย. - 16 พ.ย. 2561 15,999.-
13 พ.ย. - 17 พ.ย. 2561 15,999.-
14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 15,999.-
15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 16,999.-
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 16,999.-
17 พ.ย. - 21 พ.ย. 2561 16,999.-
18 พ.ย. - 22 พ.ย. 2561 15,999.-
19 พ.ย. - 23 พ.ย. 2561 15,999.-
20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2561 15,999.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 15,999.-
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 16,999.-
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 16,999.-
24 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561 16,999.-
25 พ.ย. - 29 พ.ย. 2561 15,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll