Royal Tours World | KOREA SKI WINTER (ZE) **พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชิมสตรอเบอร์รี่จากไร่

"> **พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชิมสตรอเบอร์รี่จากไร่

" />

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA SKI WINTER (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
16,999.-
202  ครั้ง 03-07-2018

เดินทางช่วง : ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์เกาหลี ตะลุยหิมะ เล่นสกีสุดมันส์ พักสกีรีสอร์ท
- เกาะนามิ ชมจุดไฮไลท์ Winter Sonata’s First Kiss
- เยือนดิสนีย์แห่งเกาหลีใต้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
- จุดชมวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์
- ชม พระราชวังชางด็อกกุง สมัยราชวงศ์โชซอน
- ช้อปปิ้งแหล่งรวมวัยรุ่น ย่านเมียงดง
**พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชิมสตรอเบอร์รี่จากไร่

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 19,999.-
2 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2561 19,999.-
3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2561 19,999.-
4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2561 19,999.-
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 20,999.-
6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 20,999.-
7 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561 20,999.-
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561 20,999.-
9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561 19,999.-
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 16,999.-
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2561 18,999.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 19,999.-
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 19,999.-
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 19,999.-
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 19,999.-
16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561 19,999.-
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 19,999.-
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2561 19,999.-
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 20,999.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 20,999.-
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 20,999.-
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 22,999.-
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2561 22,999.-
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2561 22,999.-
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2561 22,999.-
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 24,999.-
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 24,999.-
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 27,999.-
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 27,999.-
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 27,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll