Royal Tours World | HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE) (HN)

ทัวร์เกาหลีใต้

HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE) (HN) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
21,900.-
214  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Korean Air

- ทัวร์เกาหลี เที่ยวปูซานแบบจัดเต็ม
- นั่งกระเช้าชมชายฝั่งทะเลใต้ 360 องศา
- ชม เรือเต่าจำลอง หรือ โคบุ๊คซอน
- สวนสาธารณะ นายพล ลีซุน ชิน
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน / สวนแทจงแด
- ชมสะพานเดินทะเล บริเวณชายหาดซองโด
- ชมวิวอหมู่เกาะออยุคโด / วัดแฮดง ยงกุงซา
- ชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
13 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 21,900.-
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 21,900.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 22,900.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 22,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll