Royal Tours World | KOREA PERFECT SKI (ZE) **พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

"> **พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

" />

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA PERFECT SKI (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
24,999.-
225  ครั้ง 03-07-2018

เดินทางช่วง : ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์เกาหลี ฟินขั้นสุดกับหิมะที่ลานสกี+พักสกีรีสอร์ท
- อุทยานแห่งชาติโอแดซานเพลิดเพลินกับทิวทัศน์
- ทางเดินลอยฟ้าบยองบังชิ จุดชมวิวรูปตัว U
- ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- จุดชมวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์
- ชม พระราชวังเคียงบกกุง แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
- ช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิต ย่านเมียงดง
**พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 24,999.-
3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2561 25,999.-
4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2561 25,999.-
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 25,999.-
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2561 25,999.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 26,999.-
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 26,999.-
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 26,999.-
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 26,999.-
16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561 26,999.-
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 26,999.-
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2561 26,999.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 27,999.-
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 27,999.-
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 28,999.-
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2561 28,999.-
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2561 28,999.-
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2561 30,999.-
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 30,999.-
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 30,999.-
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 32,999.-
29 ธ.ค. - 2 ธ.ค. 2562 32,999.-
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 32,999.-
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2562 32,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll