Royal Tours World | เกาหลี โอปป้า แทกู เคียงจู พูซาน (VW)

ทัวร์เกาหลีใต้

เกาหลี โอปป้า แทกู เคียงจู พูซาน (VW) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,999.-
271  ครั้ง 03-07-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Tway

- ทัวร์เกาหลี ห้ามพลาด!! สวนสนกุ E-world
- ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเก่าแก่ วัดแฮดง ยงกุงซา
- ชมความงามของทิวทัศน์หน้าผาริมทะเลบน Sky Walk
- Daegu Otgol Village สถานที่ถ่ายทำ Running Man
- ชมชอมซองแด หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 13,999.-
12 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 13,999.-
4 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 13,999.-
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 13,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll