Royal Tours World | HAPPY KOREA ENJOY AUTUMN & WINTER BY TW (HT)

ทัวร์เกาหลีใต้

HAPPY KOREA ENJOY AUTUMN & WINTER BY TW (HT) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
15,999.-
225  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Tway

- ทัวร์เกาหลี ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง
- อินชอน ไชน่า ทาวน์ /พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
- ชมสะพานกระจกใส โซยังกัง
- นั่งรถไฟหัวมังกรชมป้อมปราการฮวาซอง 
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  / วัดโชเกซา
- ชมพระราชวังถ็อกซูกุง / หมู่บ้านบุกชนฮันอก
- หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ก.ย. - 5 ก.ย. 2561 15,999.-
4 ก.ย. - 8 ก.ย. 2561 15,999.-
5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 15,999.-
6 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 15,999.-
7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 15,999.-
8 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 15,999.-
11 ก.ย. - 15 ก.ย. 2561 15,999.-
12 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 15,999.-
13 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 15,999.-
14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 15,999.-
15 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 15,999.-
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 15,999.-
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561 15,999.-
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 15,999.-
3 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 16,999.-
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 16,999.-
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 16,999.-
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 16,999.-
7 ต.ค. - 11 ต.ค. 2561 16,999.-
8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561 16,999.-
9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561 16,999.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 16,999.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 16,999.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 16,999.-
13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 16,999.-
14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 16,999.-
15 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561 16,999.-
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 16,999.-
17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 16,999.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 16,999.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 16,999.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 16,999.-
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 16,999.-
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 16,999.-
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 16,999.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 16,999.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 16,999.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 16,999.-
27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 16,999.-
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561 16,999.-
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 16,999.-
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561 16,999.-
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561 15,999.-
1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 15,999.-
2 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 15,999.-
3 พ.ย. - 7 พ.ย. 2561 15,999.-
4 พ.ย. - 8 พ.ย. 2561 15,999.-
5 พ.ย. - 9 พ.ย. 2561 15,999.-
6 พ.ย. - 10 พ.ย. 2561 15,999.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 15,999.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 15,999.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 15,999.-
10 พ.ย. - 14 พ.ย. 2561 15,999.-
11 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561 15,999.-
12 พ.ย. - 16 พ.ย. 2561 15,999.-
13 พ.ย. - 17 พ.ย. 2561 15,999.-
14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 15,999.-
15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2561 15,999.-
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 15,999.-
17 พ.ย. - 21 พ.ย. 2561 15,999.-
18 พ.ย. - 22 พ.ย. 2561 15,999.-
19 พ.ย. - 23 พ.ย. 2561 15,999.-
20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2561 15,999.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 15,999.-
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 15,999.-
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 15,999.-
24 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561 15,999.-
25 พ.ย. - 29 พ.ย. 2561 15,999.-
26 พ.ย. - 30 พ.ย. 2561 15,999.-
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 15,999.-
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 15,999.-
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561 15,999.-
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561 16,999.-
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 16,999.-
2 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2561 16,999.-
3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2561 16,999.-
4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2561 16,999.-
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 16,999.-
6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 16,999.-
7 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561 16,999.-
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561 16,999.-
9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561 16,999.-
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 16,999.-
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2561 16,999.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 16,999.-
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 16,999.-
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 16,999.-
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 16,999.-
16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561 16,999.-
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 16,999.-
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2561 16,999.-
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 16,999.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 16,999.-
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 16,999.-
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 16,999.-
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2561 16,999.-
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2561 17,999.-
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2561 17,999.-
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 19,999.-
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 19,999.-
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 24,999.-
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 25,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll