Royal Tours World | MY AUTUMN IN KOREA (SI)

ทัวร์เกาหลีใต้

MY AUTUMN IN KOREA (SI) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
15,900.-
228  ครั้ง 04-07-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Jin Air

- ทัวร์เกาหลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ
- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
- นมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ วัดชินฮึงซา
- ลิ้มรสผลไม้ ณ สวนผลไม้ตามฤดูกาลของเกาหลี
- สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ช้อปปิ้งของฝากจาก LINE FRIEND STORE
- ชมความงามของพระราชวังเคียงบกกุง สมัยโชซอน
- ชมวิว คล้องกุญแจ หอคอย N’SEOUL TOWER

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ต.ค. - 5 ต.ค. 2561 16,900.-
2 ต.ค. - 6 ต.ค. 2561 15,900.-
3 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 17,900.-
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 17,900.-
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 17,900.-
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 16,900.-
7 ต.ค. - 11 ต.ค. 2561 16,900.-
8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561 16,900.-
9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561 17,900.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 18,900.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 18,900.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 18,900.-
13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 17,900.-
14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 16,900.-
15 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561 16,900.-
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 17,900.-
17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 18,900.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 18,900.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 19,900.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 18,900.-
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 17,900.-
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 17,900.-
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 17,900.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 18,900.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 18,900.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 18,900.-
27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 17,900.-
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561 16,900.-
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 16,900.-
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561 16,900.-
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561 16,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll