Royal Tours World | อาจุมม่า กรี๊ด กรี๊ด (VW)

ทัวร์เกาหลีใต้

อาจุมม่า กรี๊ด กรี๊ด (VW) | 6 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,999.-
264  ครั้ง 06-07-2018

เดินทางช่วง : กันยายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์เกาหลี ชมความงามภาพวาด หมู่บ้านเทพนิยาย
- ชม ป้อมฮวาซองสร้างด้วยหินและอิฐ สมัยโชซอน
- ปั่น “RAIL BIKE” ที่ UIWANG RAIL BIKE
- ชม “Seoullo7017″หรือโซลโล 7017
- ชมธรรมชาติที่ Haneul Park สวนสาธารณะ
- ชมวิว คล้องกุญแจคู่รัก หอคอยโซลทาวเวอร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
4 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 13,999.-
5 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 13,999.-
6 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 13,999.-
12 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 13,999.-
13 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 13,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll