Royal Tours World | ออนนี่ ถูก!! Here Here!! (VW)

ทัวร์เกาหลีใต้

ออนนี่ ถูก!! Here Here!! (VW) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
14,999.-
197  ครั้ง 06-07-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์เกาหลี ตื่นตากับภาพวาด หมู่บ้านเทพนิยาย
- ชม วัดวาวูจองซาวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา
- ปั่น “RAIL BIKE” ที่ UIWANG RAIL BIKE
- สวนสนุก LOTTE WORLDสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่
- คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิว หอคอยโซลทาวเวอร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 14,999.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 15,999.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 17,999.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 17,999.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 15,555.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll