Royal Tours World | เกาหลี - ปูซาน โซล Beautiful Autumn Leaves (GH) **พิเศษ !! บุฟเฟต์อินเตอร”์ @Chavit Cuisine”

"> **พิเศษ !! บุฟเฟต์อินเตอร”์ @Chavit Cuisine”

" />

ทัวร์เกาหลีใต้

เกาหลี - ปูซาน โซล Beautiful Autumn Leaves (GH) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
28,900.-
279  ครั้ง 06-07-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์เกาหลี ปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
- ชม หมู่บ้านชอนจูฮ้นอกซึ่งมีอายุมากกว่า 800 ปี
- ตลาดปลาจากาชิ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
- ตะลุยสวนสนุก Everland เล่นแบบไม่จำกัดรอบ
- วัดแฮดงยงกุงซา วัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาด
- ขึ้นหอชมวิว Sky Seoul ของตึก Lotte World Tower
**พิเศษ !! บุฟเฟต์อินเตอร”์ @Chavit Cuisine”

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 30,900.-
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561 28,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll