Royal Tours World | เกาหลี Hot Springs In Korea (GH)

ทัวร์เกาหลีใต้

เกาหลี Hot Springs In Korea (GH) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,900.-
252  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Korean Air

- ทัวร์เกาหลี สถานที่ใหม่ไม่ซ้ำใครซอนชาอินแลนด์
- สัมผัสประสบการณ์อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี
- หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม
- อุทยานแห่งชาติแดดุนซานชมใบไม้แดง
- หมู่บ้านเกาหลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
- ปั่น Rail Bike พร้อมชมธรรมชาติ
- น้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ สะพานพันโพ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
4 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 24,900.-
7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 24,900.-
21 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 24,900.-
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561 24,900.-
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 26,900.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 27,900.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 27,900.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 26,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll