Royal Tours World | Breath of ZHANGJIAJIE (ZE) **พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

"> **พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

" />

ทัวร์

Breath of ZHANGJIAJIE (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
9,777.-
245  ครั้ง 06-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฉางซา สัมผัสธรรมชาติ
- สะพานแก้วจางเจียเจี้ย+เขาเทียนเหมินซาน
- ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว
- ถ้ำประตูสวรรค์+ถนนคนเดินหวงซิงลู่
**พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 15,777.-
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 15,777.-
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 15,777.-
11 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561 15,777.-
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561 11,777.-
1 ก.ย. - 4 ก.ย. 2561 9,777.-
9 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 10,777.-
14 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 11,777.-
16 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 10,777.-
21 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 11,777.-
23 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 10,777.-
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 15,777.-
15 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 12,777.-
19 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 15,777.-
23 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561 12,777.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll