Royal Tours World | Elegant of ZHANGJIAJIE (ZE) **พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

"> **พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

" />

ทัวร์

Elegant of ZHANGJIAJIE (ZE) | 6 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
18,888.-
177  ครั้ง 09-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : China Southern Airlines

- ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฉางซา ชมธรรมชาติ
- ชมแสงสียามค่ำคืนของ เมืองโบราณเฟิ่งหวง
- ล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งตามลำน้ำถัวเจียง
- สะพานแก้วจางเจียเจี้ย+ชม ลำธารแส้ม้าทอง
- ชม โชว์นางจิ้งจอกขาว+เขาเทียนเหมินซาน
- ทางเดินกระจก+ถ้ำประตูสวรรค์+พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่เจี่ยนตู๋
**พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
7 ก.ค. - 12 ก.ค. 2561 18,888.-
4 ส.ค. - 9 ส.ค. 2561 18,888.-
1 ก.ย. - 6 ก.ย. 2561 18,888.-
15 ก.ย. - 20 ก.ย. 2561 18,888.-
13 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561 21,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll