Royal Tours World | T-SUD ZHANGJIAJIE SUMMER FRESH (ZE)

ทัวร์

T-SUD ZHANGJIAJIE SUMMER FRESH (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
11,777.-
222  ครั้ง 09-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Smile

- ทัวร์จีน จางเจียเจี้ยสะพานแก้วที่ยาวที่สุด
- นั่งกระเช้าชมความงามภูเขาเทียนเหมินซาน
- ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว
- ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
- ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
20 ก.ค. - 23 ก.ค. 2561 11,777.-
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 16,777.-
3 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561 11,777.-
8 ส.ค. - 11 ส.ค. 2561 11,777.-
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 16,777.-
24 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 11,777.-
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 11,777.-
1 ก.ย. - 4 ก.ย. 2561 11,777.-
7 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 11,777.-
14 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 11,777.-
21 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 11,777.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll