Royal Tours World | ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (GH) **พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

"> **พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

" />

ทัวร์

ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (GH) | 6 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
19,900.-
254  ครั้ง 09-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Smile

- ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้วยาวและสูงที่สุด
- ชมความงามเทียนเหมินซานหรือภูเขาประตูสวรรค์
- ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย
- เดินชมเมืองโบราณเฟิ่งหวงเมืองโบราณ
- ชมโชว์จิ้งจอกขาวสุดอลังการ
**พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
11 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561 21,900.-
18 ก.ค. - 23 ก.ค. 2561 21,900.-
25 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 27,900.-
1 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561 21,900.-
8 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 25,900.-
15 ส.ค. - 20 ส.ค. 2561 21,900.-
22 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 21,900.-
29 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561 21,900.-
5 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 21,900.-
12 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 21,900.-
19 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 21,900.-
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 25,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll