Royal Tours World | The Charming of ZHANGJIAJIE (ZE) **พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

"> **พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

" />

ทัวร์

The Charming of ZHANGJIAJIE (ZE) | 6 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
16,777.-
239  ครั้ง 09-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าพิชิต 2 ภูเขา
- ชมแสงสียามค่ำคืนของ เมืองโบราณเฟิ่งหวง
- ล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งตามลำน้ำถัวเจียง
- ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย+สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
- ลิฟท์แก้วไป่หลง+เขาเทียนเหมินซาน
- ระเบียงแก้ว+ถ้ำประตูสวรรค์+ฉางซา
**พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 20,777.-
9 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561 20,777.-
30 ส.ค. - 4 ก.ย. 2561 16,777.-
6 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 16,777.-
13 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 16,777.-
11 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 20,777.-
17 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 18,777.-
18 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 23,777.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll