Royal Tours World | T-SUD BEST SEASON OF JIUZHAIGOU (ZE)

ทัวร์

T-SUD BEST SEASON OF JIUZHAIGOU (ZE) | 6 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,999.-
252  ครั้ง 09-07-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์จีน สุดคุ้ม 2 อุทยาน มรดกโลก
- อุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมวิวของอุทยาน
- อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ชม ทะเลสาบแรด
- ชมทะเลสาบและน้ำตก ความงามจากธรรมชาติ
- ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพานสมัยราชวงศ์ถัง
- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า+ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
13 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 27,999.-
20 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 27,999.-
11 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 33,999.-
12 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 33,999.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 33,999.-
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 33,999.-
25 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 32,999.-
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561 27,999.-
1 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 24,999.-
8 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 24,999.-
15 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 23,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll