Royal Tours World | T-SUD CHENGDU World Heritage (ZE)

ทัวร์

T-SUD CHENGDU World Heritage (ZE) | 6 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
26,888.-
254  ครั้ง 11-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์จีน สุดคุ้มไปครั้งเดียวเที่ยว 3มรดกโลก
- วัดเป้ากั๋ว ณ เขาง๊อไบ๊ วัดที่ใหญ่และสวยงาม
- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาจิ่วติ่ง+ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
- นมัสการ สมัตภัทธโพธิสัตว์+ถนนคนเดินจิ๋นหลี่
- ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
- อุทยานน้ำ ตก 4 ถ้ำ+อุทยานน้ำตกชื่อสุ่ย

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 26,888.-
8 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 26,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll