Royal Tours World | เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (GH)

ทัวร์

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (GH) | 6 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
24,900.-
217  ครั้ง 11-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Air China

- ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
- ชมความงามที่ธรรมชาติิจิ่วจ้ายโกว
- ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติหวงหลง
- ตื่นตา ตื่นใจ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 24,900.-
3 ส.ค. - 8 ส.ค. 2561 24,900.-
10 ส.ค. - 15 ส.ค. 2561 25,900.-
31 ส.ค. - 5 ก.ย. 2561 25,900.-
14 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 25,900.-
12 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 29,900.-
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 29,900.-
20 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 29,900.-
22 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 29,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll