Royal Tours World | เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ผู่โถวซาน หังโจว (SR) **พิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา+ไก่ขอทาน+หมูพันปี

"> **พิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา+ไก่ขอทาน+หมูพันปี

" />

ทัวร์

เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ผู่โถวซาน หังโจว (SR) | 6 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
22,900.-
187  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม- ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์จีน  เซี่ยงไฮ้ เมืองที่เจริญที่สุดในจีน
- วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
- ล่องเรือทะเลสาบซีหู+ชมสวนชาหลงจิ่ง
- ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100 )+หาดไว่ทาน
**พิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา+ไก่ขอทาน+หมูพันปี

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 23,900.-
8 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 23,900.-
11 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 22,900.-
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 23,900.-
13 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 22,900.-
5 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 22,900.-
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 23,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll