Royal Tours World | SHANGHAI WONDERLAND (ZE) **พิเศษ !! ขาหมูซูโจว+ซี่โครงหมูอู่ซี่

"> **พิเศษ !! ขาหมูซูโจว+ซี่โครงหมูอู่ซี่

" />

ทัวร์

SHANGHAI WONDERLAND (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
19,900.-
265  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์จีน  เซี่ยงไฮ้ สนุกสนานกับดิสนีย์แลนด์
- ชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บน หอไข่มุก
- ลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ / หาดไว่ทาน
- สนุกสนานกับ Shanghai Disneyland
**พิเศษ !! ขาหมูซูโจว+ซี่โครงหมูอู่ซี่

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 19,900.-
27 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 19,900.-
8 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 19,900.-
10 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561 19,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll