Royal Tours World | T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ (ZE) **พิเศษ !! ขาหมูซูโจว+เสี่ยวหลงเปา+ไก่แดง

"> **พิเศษ !! ขาหมูซูโจว+เสี่ยวหลงเปา+ไก่แดง

" />

ทัวร์

T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
18,900.-
215  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว
- เพลิดเพลินขึ้นตึกชมวิว SHANGHAI TOWER
- หาดไว่ทาน หรือที่คนไทยเรียกหาดเจ้าพ่อ เซี่ยงไฮ้
- STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่
- ตะลุยสวนสนุก Shanghai Disneyland
**พิเศษ !! ขาหมูซูโจว+เสี่ยวหลงเปา+ไก่แดง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 19,900.-
13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 19,900.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 20,900.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 18,900.-
2 พ.ย. - 8 พ.ย. 2561 18,900.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 18,900.-
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 18,900.-
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 18,900.-
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 20,900.-
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 19,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll