Royal Tours World | ที่สุด...โล้สำเภา SHANGHAI (ZE) **พิเศษ !!เสี่ยวหลงเปา+ซี่โครงหมูอู่ซี่+ไก่ขอทาน

"> **พิเศษ !!เสี่ยวหลงเปา+ซี่โครงหมูอู่ซี่+ไก่ขอทาน

" />

ทัวร์

ที่สุด...โล้สำเภา SHANGHAI (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
14,900.-
182  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Juneyao Airlines

- ทัวร์จีน สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
- ชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บน หอไข่มุก
- ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว+เห่อฟางเจี่ย
- ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู+หาดไว่ทาน
- STARBUCKS RESERVE ROASTERY
- ชมทิวทัศน์ของมหานครเซี่ยงไฮ้บนตึก SWFC
**พิเศษ !!เสี่ยวหลงเปา+ซี่โครงหมูอู่ซี่+ไก่ขอทาน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 18,900.-
26 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 18,900.-
9 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 18,900.-
10 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561 18,900.-
7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 14,900.-
14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 14,900.-
21 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 14,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll