Royal Tours World | HEAVEN OF SHANGHAI (ZE)

ทัวร์

HEAVEN OF SHANGHAI (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
16,900.-
177  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้
- สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
- ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย / อุโมงค์เลเซอร์
- ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู / หาดไว่ทาน
- ชมทิวทัศน์ของมหานครเซี่ยงไฮ้ SWFC ชั้นที่100

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 16,900.-
9 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 16,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll