Royal Tours World | AMAZING BEIJING - TIANJIN (ZE) ** พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สุกี้มองโก+บุฟเฟ่ต์เจงกีสข่าน

"> ** พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สุกี้มองโก+บุฟเฟ่ต์เจงกีสข่าน

" />

ทัวร์

AMAZING BEIJING - TIANJIN (ZE) | 5 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
15,888.-
253  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เทียนสิน ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์
- ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง
- ชมพระราชวังฤดูร้อน+หอบูชาฟ้าเทียนถาน
- ขึ้นชิงช้าสวรรค์ TIAN JIN EYE /วัดเจ้าแม่ทับทิม
- ช้อปปิ้งถนนอิตาลี/ ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง/ตลาดรัสเซีย
- ถ่ายรูปสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่งสนามกีฬารังนก
** พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สุกี้มองโก+บุฟเฟ่ต์เจงกีสข่าน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
27 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 18,888.-
10 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561 18,888.-
1 ก.ย. - 5 ก.ย. 2561 16,888.-
22 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 16,888.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 18,888.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 18,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll