Royal Tours World | เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า (CH)

ทัวร์

เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า (CH) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
14,899.-
199  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง
- พระราชวังต้องห้ามกู้กง สมัยราชวงศ์หมิงและชิง
- พระราชวงัฤดูรอ้นอว้ีเหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ของจีน
- กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวนสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้
- ชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดของกายกรรม

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 15,899.-
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 15,899.-
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 15,899.-
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 16,899.-
24 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 14,899.-
13 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 15,899.-
27 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 15,899.-
18 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 17,899.-
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 19,899.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll