Royal Tours World | T-SUD BEIJING SHANGHAI DOUBLE COOL (ZE) **พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+สุกี้สมุนไพร+ไก่แดง

"> **พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+สุกี้สมุนไพร+ไก่แดง

" />

ทัวร์

T-SUD BEIJING SHANGHAI DOUBLE COOL (ZE) | 6 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
21,900.-
203  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ที่สุดความยิ่งใหญ่
- จัตุรัสเทียนอันเหมิน+พระราชวังต้องห้าม
- ชม กายกรรมปักกิ่ง + พระราชวังฤดูร้อน 
- ชมกำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน
- นั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางสูมหานครเซี่ยงไฮ้
- ชมความงามของ "หอไข่มุก" จากหาดไว่ทาน
**พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+สุกี้สมุนไพร+ไก่แดง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
13 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 21,900.-
11 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 23,900.-
18 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 23,900.-
25 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 21,900.-
1 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 21,900.-
8 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 21,900.-
15 พ.ย. - 20 พ.ย. 2561 21,900.-
22 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 21,900.-
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2561 23,900.-
6 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561 23,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll