Royal Tours World | ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง (GH) **พิเศษ !! เป็ดปักกิ่งและสุกี้มองโกล

"> **พิเศษ !! เป็ดปักกิ่งและสุกี้มองโกล

" />

ทัวร์

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง (GH) | 6 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
22,900.-
231  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง
- ชมกำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน
- รถไฟความเร็วสูง CRH จากปักกิ่ง – สู่เซี่ยงไฮ้
- ชมววินครเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไว่ทาน
- ลอดอุโมงค์เลเซอร์+ล่องเรือลำธารไข่มุก
**พิเศษ !! เป็ดปักกิ่งและสุกี้มองโกล

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
22 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 22,900.-
23 ส.ค. - 28 ส.ค. 2561 22,900.-
24 ส.ค. - 29 ส.ค. 2561 23,900.-
31 ส.ค. - 5 ก.ย. 2561 24,900.-
4 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 24,900.-
5 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 23,900.-
6 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 23,900.-
7 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 24,900.-
8 ก.ย. - 13 ก.ย. 2561 22,900.-
11 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 22,900.-
12 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 23,900.-
13 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 23,900.-
14 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 23,900.-
15 ก.ย. - 20 ก.ย. 2561 24,900.-
18 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 24,900.-
19 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 24,900.-
20 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 23,900.-
21 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 23,900.-
22 ก.ย. - 27 ก.ย. 2561 24,900.-
25 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 24,900.-
17 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 23,900.-
18 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 25,900.-
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 25,900.-
20 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 24,900.-
23 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 24,900.-
24 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 24,900.-
25 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 24,900.-
26 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 24,900.-
27 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561 24,900.-
30 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561 24,900.-
6 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 24,900.-
7 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 24,900.-
8 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 24,900.-
9 พ.ย. - 14 พ.ย. 2561 24,900.-
10 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561 24,900.-
13 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 24,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll