Royal Tours World | ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ (CH)

ทัวร์

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ (CH) | 6 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
19,899.-
265  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ จัตุรัสเทียนอันเหมิน
- พระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่ประทับของจักรพรรดิ์
- ชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดของกายกรรม
- พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานใหญ่ของจีน
- กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวนกำแพงที่มีป้อมคั่น

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
16 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 20,899.-
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 21,899.-
23 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 21,899.-
20 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 20,899.-
27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 19,899.-
4 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 21,899.-
5 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2561 21,899.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll