Royal Tours World | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน (IT)

ทัวร์

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน (IT) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
14,888.-
207  ครั้ง 12-07-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน
- จัตุรัสเทียนอันเหมิน+พระราชวังต้องห้ามกู้กง
- พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
- ชมกายกรรมปักกิ่ง+ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
- ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
19 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 15,888.-
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 16,888.-
2 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561 14,888.-
9 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 15,888.-
16 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561 14,888.-
23 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 14,888.-
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 14,888.-
6 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 15,888.-
13 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 15,888.-
20 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 15,888.-
27 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 15,888.-
4 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 18,888.-
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 16,888.-
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 16,888.-
25 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 16,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll